|
قائمة الكتب‌المولفة PDF طباعة إرسال إلى صديق
أوراق - جدول قاعدة البيانات العلمية
الاثنين, 29 مارس 2010 22:32

سال چاپ

شابک

ویرایش

شهر، کشور

ناشر

عنوان

نویسنده

طرح جلد

۱۳۶۰

-

اول

تهران، ایران انتشارات دانشگاه پلی تکنیک تهران آمار صنایع متالورژی در ایران

سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
با همکاری ۱۲ نفر همکاران تحریریه و اجرایی

met-statis

۱۳۷۲
۱۳۸۳
۱۳۸۷
۱۳۹۲
۱۳۹۶

۱-۷۲۰۰۸-۰

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم

تهران، ایران موسسه انتشارات امیرکبیر فرآیندهای سینتیکی در مهندسی مواد و متالورژی

سیدخطیب الاسلام صدرنژاد

۱۳۷۸

۹۶۴-۳۳۰-۵۲۶-x

اول تهران، ایران موسسه انتشارات وزارت امور خارجه حرارت و حرکت در مواد سیدخطیب الاسلام صدرنژاد

۱۳۸۰
۱۳۸۶
۹۶۴-۶۳۷۹-۷۲-۹

اول

دوم

تهران، ایران انشارات دانشگاه صنعتی شریف سوخت و انرژی

سیدخطیب الاسلام صدرنژاد

احمد کرمانپور

فروردین و آبان ۱۳۸۸

-

اول

دوم

 

تهران، ایران

پژوهشگاه مواد و انرژی

خیابان الوند، تهران، ایران

معرفی پژوهشگاه مواد و انرژی

سیدخطیب الاسلام صدرنژاد

با همکاری ۲۲ نفر هیات تحریریه و اجرایی

MERC-F