|
اصول تولید مواد مهندسی (متن) مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
دروه های ارائه شده - کارشناسی
يكشنبه ، 10 ارديبهشت 1396 ، 09:58

جزوات درسی:

اصول تولید مواد ۱

۱۳۹۵-۱۳۹۶ (۲)

 

عناوین درس:

  • پیرومتالورژی
  • اگلومراسیون
  • کوره دمشی (بلند)
  • فولادسازی
  • ذوب مس
  • سرب و روی
  • آلومینیوم

CaO-SiO2 Phase-diagram    melt

 

Pelletizing

 

Agglomerates

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-   اگلومراتها                                                ()

2-   زینترسازی                                              ()

3-   پلت سازی                                               ()

4-   ندول سازی                                             ()

5-   بریکت سازی                                            ()

6-   بار کوره بلند                                             ()

7-   موازنه جرمی کوره بلند                               ()

8-   موازنه حرارتی کوره بلند                               ()

9-   فرایند کوره بلند ۱                                       ()

10- فرایند کوره بلند ۲                                       ()

11- فرایند کوره بلند ۳                                               ()

12- فرایند کوره بلند ۴                                               ()

13- گردش کار کوره بلند                                            ()

14- توزیع واکنش در کوره بلند                             ()

15- دیاگرام ریچارد                                            ()

16- دما برحسب آنالیز گاز                                  ()

17- فولادسازی                                               ()

18- کوره ال-دی                                              ()

19- کوره دمش از بالا                                       ()

20- کوره قوس الکتریکی                                         ()

21- تشویه                                                              ()

22- ذوب در کوره تشعشعی                               ()

23- ذوب در کوره فلش                                             ()

24- فرایند اینکو                                                          ()

25- فرایند اتوکومپو                                                     ()

26- ذوب نیکل فلش                                              ()

27- کوره فلش نیکل                                              ()

28- ذوب سرب در کوره فلش                                    ()

29- کنورتر                                                                ()

30- کنورتر پیرس-اسمیت                                         ()

31- تصفیه آتشی                                                     ()

32- تصفیه الکترولیتی                                               ()

33- تصفیه الکترولیتی مس                                       ()

34- تولید اکسید آلومینیوم                                         ()

35- فرایند بیر                                                            ()

36- ذوب آلومینیوم                                                     ()

37- سلول هال-هرولت                                              ()