|
لیست اختراعات به ثبت رسیده مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
اختراعات به ثبت رسیده - فارسی
شنبه ، 7 فروردين 1389 ، 20:15

Patents

ردیف

مخترعین

عنوان

کشور-شهر

شماره

مدرک

سال

۱ محمد رضا واعظی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
سنتز نانو پودر اکسید روی به روش سلوشیمیایی ایران - تهران ۳۳۳۶۶ ۳۸۴۰۷۰۱۳ ۱۳۸۴
۲ سید خطیب الاسلام صدرنژاد
محمد رضا واعظی
ساخت نانو لایه های اکسید منگنز و اکسید نیکل مورد استفاده در حسگرهای   TDSC گازی لایه نازک به روش ایران - تهران ۳۴۲۰۵ ۳۸۴۱۰۲۵۱ ۱۳۸۴
۳ سید خطیب الاسلام صدرنژاد
محمد رضا واعظی
ساخت نانو لایه های اکسید روی به روش غوطه وری شیمیایی دو مرحله ای مورد استفاده در اپتیک و حسگرهای گازی ایران - تهران ۳۴۲۰۸ ۳۸۴۱۰۲۵۲ ۱۳۸۴
۴

التفات احمدی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد

تولید آلیاژ حافظه دار نیکل تیتانیوم به روش ذوب تحت پرتو الکترونی ایران - تهران ۳۵۷۴۹ ۳۸۴۱۱۲۶۴ ۱۳۸۴
۵ محمد رضا واعظی
ماشاءالله فتحی مقدم
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
ساخت لایه های نازک اکسید قلع به روش سل ژل به کمک فرایند آنیل کنترل شده ایران - تهران ۴۰۱۳۱‍ ۳۸۶۰۱۱۹۲ ۱۳۸۶
۶ سید علیرضا حسینی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
ساخت قطعات ایمپلنت حافظه دار از آلیاژ نیکل - تیتانیوم به روش متالورژی پودر
ایران - تهران ۴۳۲۰۳ ۳۸۶۰۱۰۰۶ ۱۳۸۶
۷ ژامک نورمحمدی کوهانستانی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
علی اصغر بهنام قادر
ساخت شیشه جدید بر پایه اکسید آهن مورد استفاده در سیمان های گلاس آینومر ایران - تهران ۴۴۶۷۴ ۳۸۶۰۸۴۴۲ ۱۳۸۶
۸ آیدین لک
مهیار مظلومی سادات
سعید زنگنه
متین مهاجرانی
امیر کجباف والا
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
تولید نانوساختارهای قاصدکی شکل هیدروکسی آپاتیت به روش هیدروترمال ایران - تهران ۴۴۸۳۰ ۳۸۶۰۸۶۷۹ ۱۳۸۶
۹ آیدین لک
مهیار مظلومی سادات
سعید زنگنه
متین مهاجرانی
امیر کجباف والا
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
تولید نانوساختارهای گل شکل هیدروکسی لانتالیم به کمک تابش میکروویو ایران - تهران ۴۴۸۳۱ ۳۸۶۰۸۶۸۰ ۱۳۸۶
۱۰

آیدین لک
مهیار مظلومی سادات
سعید زنگنه
متین مهاجرانی
امیر کجباف والا
سید خطیب الاسلام صدرنژاد

تولید نانوهیدروکسی آپاتیت به روش میکروویو ایران - تهران ۴۴۸۳۲ ۳۸۶۰۸۶۸۱ ۱۳۸۶
۱۱

آیدین لک
مهیار مظلومی سادات
سعید زنگنه
متین مهاجرانی
امیر کجباف والا
سید خطیب الاسلام صدرنژاد

تولید کره های میکرومتری توخالی اکسید روی از ذرات نانومتری اکسید روی

ایران - تهران ۴۴۸۳۳ ۳۸۶۰۸۶۸۲ ۱۳۸۶
۱۲

آیدین لک
مهیار مظلومی سادات
سعید زنگنه
متین سادات مهاجرانی
امیر کجباف والا
سید خطیب الاسلام صدرنژاد

تولید نانوساختارهای کروی گل شکل اکسید روی به کمک تابش میکروویو

ایران - تهران ۴۴۸۳۴ ۳۸۶۰۸۶۸۳ ۱۳۸۶
۱۳

متین سادات مهاجرانی
مهیار مظلومی سادات
سعید زنگنه
امیر کجباف والا
آیدین لک
سید خطیب الاسلام صدرنژاد

تولید نانوساختارهای گل شکل بوهمیت به روش هیدروترمال

ایران - تهران ۴۴۸۳۵ ۳۸۶۰۸۶۸۴ ۱۳۸۶
۱۴

متین سادات مهاجرانی
مهیار مظلومی سادات
سعید زنگنه
امیر کجباف والا
آیدین لک
سید خطیب الاسلام صدرنژاد

تولید نانوساختارهای سیم گل شکل اکسید روی به روش میکروویو ایران - تهران ۴۴۸۳۶ ۳۸۶۰۸۶۸۵ ۱۳۸۶
۱۵ متین سادات مهاجرانی
مهیار مظلومی سادات
سعید زنگنه
امیر کجباف والا
آیدین لک
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
تولید نانو ذرات اکسید سریم به روش هیدروترمال
ایران - تهران ۴۴۸۳۷ ۳۸۶۰۸۶۸۶ ۱۳۸۶
۱۶

مهیار مظلومی سادات
سید خطیب الاسلام صدرنژاد

تولید نانو ذرات پودر آلفا آلومینا از محلول سنتزی بایر ایران - تهران ۴۴۸۳۸ ۳۸۶۰۸۶۸۷ ۱۳۸۶
۱۷

ژامک نورمحمدی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
علی اصغر بهنام قادر

ساخت شیشه بیو اکتیو در سیستم CaSiO3-Ca3(PO4)2  

ایران - تهران ۴۴۹۷۳ ۳۸۶۰۸۴۴۱ ۱۳۸۶
۱۸

ژامک نورمحمدی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
علی اصغر بهنام قادر

ساخت سیمان های جدید استخوانی زیست فعال بر پایه پلی اکریلیک اسید- شیشه کلسیم آلومینوسیلیکاتی ایران - تهران ۴۵۴۴۰ ۳۸۶۰۸۵۸۳ ۱۳۸۶
۱۹ یاسر بهاری ملامحله
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
داود حسینی
سنتز نانو پودر اکسید نیکل به روش رسوب دهی شیمیایی ایران - تهران ۴۸۵۵۹ ۳۸۷۰۲۱۰۲۳ ۱۳۸۷
۲۰ ارشاک مقدس
محمد رضا شایق
مهیار مظلومی سادات
امیر کجباف والا
سعید زنگنه
شهریار رحیمی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
تولید نانو میله های اکسید تیتانیوم به روش هیدروترمال توسط محلول هیدروکسید پتاسیم ایران - تهران ۵۱۱۸۸ ۳۸۷۰۵۲۶۱ ۱۳۸۷
۲۱ سعید زنگنه
مهیار مظلومی سادات
امیر کجباف والا
محمد رضا شایق
شهریار رحیمی
ارشاک مقدس
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
خودآرایی و تولید نانو ساختارهای گل شکل بوهمیت ایران - تهران ۵۱۱۹۱ ۳۸۷۰۵۲۶۴ ۱۳۸۷
۲۲ محمد رضا شایق
سعید زنگنه
امیر کجباف والا
بابک شایق
نوید زنگنه
احسان کجباف
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
تولید نانو کامپوزیت لوزی شکل اکسید روی - اکسید سرب به کمک امواج فراصوت ایران - تهران ۵۱۵۸۶ ۳۸۷۰۵۱۳۹۸ ۱۳۸۷
۲۳ بابک شایق
نوید زنگنه
احسان کجباف والا
محمد رضا شایق
سعید زنگنه
امیر کجباف
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
تولید نانو ذرات اکسید تیتانیوم به روش هیدروترمال توسط محلول هیدروکسید پتاسیم ۲ مولار ایران - تهران ۵۱۸۵۷ ۳۸۷۰۵۱۴۰۰ ۱۳۸۷
۲۴ نوید زنگنه
احسان کجباف والا
بابک شایق
سعید زنگنه
امیر کجباف
محمد رضا شایق
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
تولید نانو ساختارهای کپسول شکل هیدروکسید لانتانیوم به روش هیدروترمال ایران - تهران ۵۱۸۵۸ ۳۸۷۰۵۱۴۰۱ ۱۳۸۷
۲۵ بابک شایق
نوید زنگنه
احسان کجباف والا
محمد رضا شایق
سعید زنگنه
امیر کجباف
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
تولید نانو ساختارهای گل شکل توپر اکسید سرب 3PbO.H2O به روش شیمیایی از محلول ایران - تهران ۵۱۸۵۹ ۳۸۷۰۵۱۴۰۲ ۱۳۸۷
۲۶

محمد رضا شایق
ارشاک مقدس
شهریار رحیمی
امیر کجباف
سعید زنگنه
سید خطیب الاسلام صدرنژاد

تولید نانو کامپوزیت اکسید روی - هیدروکسی آپاتیت به کمک امواج فراصوت ایران - تهران ۵۱۸۶۰ ۳۸۷۰۵۱۳۰۹ ۱۳۸۷
۲۷ نوید زنگنه
بابک شایق
ارشاک مقدس
شهریار رحیمی
امیر کجباف
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
تولید نانو کامپوزیت اکسید روی - اکسید آلومینیوم به کمک امواج فراصوت ایران - تهران ۵۱۸۶۱ ۳۸۷۰۵۱۳۰۹ ۱۳۸۷
۲۸ محمد رضا شایق
ارشاک مقدس
شهریار رحیمی
امیر کجباف
سعید زنگنه
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
تولید نانو ورقه های هیدروکسی آپاتیت به روش میکروویو ایران - تهران ۵۱۸۶۹ ۳۸۷۰۵۱۲۹۸ ۱۳۸۷
۲۹ امیر کجباف
بابک شایق
نوید زنگنه
امیر کجباف
محمد رضا شایق
سعید زنگنه
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
تولید نانو ساختارهای گل شکل هیدروکسید آلومینیوم متشکل از خودآرایی نانو صفحات هیدروکسید ایران - تهران ۵۱۸۷۰ ۳۸۷۰۵۱۴۰۳

۱۳۸۷

۳۰ احسان کجباف والا
نوید زنگنه
محمد رضا شایق
ارشاک مقدس
شهریار رحیمی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
تولید نانو کامپوزیت گل شکل اکسید روی-اکسید سرب با استفاده از روش هیدروترمال ایران - تهران ۵۱۸۷۱ ۳۸۷۰۵۱۲۹۹ ۱۳۸۷
۳۱ نوید زنگنه
محمد رضا شایق
ارشاک مقدس
شهریار رحیمی
امیر کجباف
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
تولید نانو کامپوزیت اکسید روی-اکسید مس به روش میکروویو ایران - تهران ۵۱۸۷۲ ۳۸۷۰۵۱۳۰۱ ۱۳۸۷
۳۲ شهریار رحیمی
احسان کجباف
نوید زنگنه
محمد رضا شایق
ارشاک مقدس
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
تولید نانو ساختارهای اکسید روی به شکل گل نرگس به روش میکروویو ایران - تهران ۵۱۸۷۴ ۳۸۷۰۵۱۳۰۵ ۱۳۸۷
۳۳ نوید زنگنه
محمد رضا شایق
ارشاک مقدس
شهریار رحیمی
امیر کجباف
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
تولید نانو ذرات کامپوزیتی اکسید لانتانیوم-اکسید سریم به روش میکروویو ایران - تهران ۵۱۸۷۶ ۳۸۷۰۵۱۳۰۸ ۱۳۸۷
۳۴ نوید زنگنه
احسان کجباف
بابک شایق
سعید زنگنه
امیر کجباف
محمد رضا شایق
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
پوشش دهی میله های میکرومتری شش وجهی اکسید روی با نانو ذرات هیدروکسید آلومینیوم (بوهمیت) ایران - تهران ۵۱۸۷۸ ۳۸۷۰۵۱۴۰۴ ۱۳۸۷
۳۵ سعید زنگنه
محمد رضا شایق
ارشاک مقدس
شهریار رحیمی
امیر کجباف
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
تولید کره های توخالی متشکل از نانو میله های اکسید روی با استفاده از امواج میکروویو ایران - تهران ۵۱۸۸۰ ۳۸۷۰۵۱۳۰۴ ۱۳۸۷
۳۶ سعید زنگنه
محمد رضا شایق
ارشاک مقدس
شهریار رحیمی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
تولید ورقه های اکسید سرب با ضخامت نانومتری به روش هیدروترمال ایران - تهران ۵۱۸۸۱ ۳۸۷۰۵۱۳۰۰ ۱۳۸۷
۳۷ امیر کجباف
محمد رضا شایق
سعید زنگنه
احسان کجباف
بابک شایق
نوید زنگنه
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
تولید نانو سیم های کامپوزیتی اکسید روی-اکسید مولیبدن به کمک میکروویو ایران - تهران ۵۱۸۸۲ ۳۸۷۰۵۱۳۹۷ ۱۳۸۷
۳۸

سعید زنگنه
امیر کجباف
محمد رضا شایق
نوید زنگنه
احسان کجباف
بابک شایق
سید خطیب الاسلام صدرنژاد

تولید نانو ساختار های کادمیوم فسفات به شکل گل کوکب به روش هیدروترمال ایران - تهران ۵۱۸۸۳ ۳۸۷۰۵۱۳۹۹ ۱۳۸۷
۳۹ احسان کجباف
بابک شایق
نوید زنگنه
محمد رضا شایق
سعید زنگنه
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
تولید نانو کامپوزیت شکل گل اکسید روی-اکسید سرب به کمک امواج میکروویو ایران - تهران ۵۱۸۸۴ ۳۸۷۰۵۱۳۹۶ ۱۳۸۷
۴۰ علی محمد بازرگان
مجتبی نقوی
مهدی مظاهری
زهره رضوی
اروین اسکندری
مهدی حقیقت زاده
علی محمد زاهدی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
تولید همزمان پودر و قطعه رلکسور نیوبات سربی منیزیم به روش تف جوشی تک مرحله ای با استفاده از مخلوط نانو پودر های امسید منیزیوم، اکسید سرب اکسید نیونیم ایران - تهران ۵۴۱۷۹ ۳۸۷۰۸۱۷۶ ۱۳۸۷
۴۱ مهدی مظاهری
زهره رضوی
علی محمد زاهدی
اروین اسکندری
علی محمد بازرگان
مجتبی نقوی
مهدی حقیقت زاده
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
تولید نانوفتوکاتالیست روتایل به روش تف جوشی دو مرحله ای ایران - تهران ۵۴۱۷۷ ۳۸۷۰۸۱۷۷ ۱۳۸۷
۴۲ یاسر بهاری ملامحله
داود حسینی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
امیر شفیعی علویجه
مهدی صحاف زاده
تولید نانو پودر نیکل به روش رسوب دهی شیمیایی غیر آبی ایران - تهران ۵۶۵۴۹ ۳۸۷۱۰۷۹۳ ۱۳۸۷
۴۳ ناهید حسن زاده نعمتی
شایگان ریاضتی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
تغییر کاربری آلیاژ نیکل تیتانیوم از فرم سوپرالاستیک به حافظه دار ایران - تهران ۵۶۸۰۳ ۳۸۷۱۱۲۸۴ ۱۳۸۷
۴۴ سید خطیب الاسلام صدرنژاد
بهرام عدیمی ناغانی
ناهید حسن زاده نعمتی
شایگان ریاضتی
طراحی و ساخت دستگاه ترمومیکرواهم متر ایران - تهران ۵۸۱۳۷ ۳۸۷۱۲۵۰۳ ۱۳۸۷
۴۵ بنیامین یارمند
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
ساخت سامانه روشنایی خورشیدی با استفاده از لامپ بخار سدیم کم فشار ایران - تهران ۵۸۱۶۱ ۳۸۷۱۲۶۲۶ ۱۳۸۷
۴۶ بنیامین یارمند
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
ساخت سیستم روشنایی فتوولتاییک توسط لامپ زنون ایران - تهران ۵۸۱۶۲ ۳۸۷۱۲۶۲۵ ۱۳۸۷
۴۷ مرتضی ترابی
مجتبی ترابی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد

ساخت نانو کامپوزیت آهن/نانو لوله های کربنی به عنوان کاتالیزور در پیل های سوختی

ایران - تهران ۵۸۹۷۸ ۳۸۸۰۲۵۴۶ ۱۳۸۸/۲/۱۶
۴۸

مرتضی ترابی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد

فرایند رشد نیکل اپیتاکسی به روش الکتروشیمیایی بر روی تک کریستال سیلیکون

ایران - تهران ۵۸۹۷۹ ۳۸۸۰۲۵۴۸ ۱۳۸۸/۲/۱۶
۴۹ مرتضی ترابی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
ساخت حسگرهای بر مبنای پلی پیرول نانو ریبون به روش الکتروشیمیایی ایران - تهران ۵۸۹۸۰ ۳۸۸۰۲۵۴۷ ۱۳۸۸/۲/۱۶
۵۰ حامد عطایی
محمد رضا واعظی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
تولید پوشش های نانو کامپوزیتی نیکل-آهن/کاربید سیلیسیم به روش رسوب دهی الکتروشیمیایی با جریان مستقیم و پالسی ایران - تهران ۵۹۳۳۸ ۳۸۸۰۲۵۴۷ ۱۳۸۸/۳/۲
۵۱ سید ابراهیم هاشمی امیری
محمد رضا واعظی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
تولید نانو پودر مغناطیسی اکسید کبالت به روش هیدروترمال و به کمک اکسیداسیون ژل و کلسیناسیون ایران - تهران ۶۰۲۷۷ ۳۸۸۰۵۰۰۷۹ ۱۳۸۸/۵/۴
۵۲ یاسر بهاری ملامحله
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
داوود حسینی
ساخت نانو ذره و نانو پوسته تراشه مانند اکسید نیکل به روش سالوترمال  امریکا US۲۰۰۹ ۰۳۲۴۴۸۶A۱ ۱۳۸۸/۱۰/۱۰
۵۳ داریوش محمدیانی
سید علیرضا حسینی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
تولید نانو نانو ذرات اکسید نیکل به روش سونوشیمی (مورد استفاده در باتری های قلیایی)
ایران - تهران ۶۵۹۹۸ ۳۸۹۰۳۰۴۹۷ ۱۳۸۹/۳/۱۶
۵۴ داریوش محمدیانی
سید علیرضا حسینی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
تولید نانو نانو ذرات اکسید نیکل با استفاده از امواج ماکروویو ایران - تهران ۶۶۰۰۱ ۳۸۹۰۳۰۴۹۶ ۱۳۸۹/۳/۱۶
۵۵ بنیامین یارمند
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
ساخت پیل خورشیدی فعال شده با رنگ توسط نانو ذرات سولفید کادمیم و پوشش های نانو ساختار مزو متخلخل دی اکسید تیتانیم ایران - تهران ۶۸۶۴۸ ۳۸۹۱۰۰۵۰۵ ۱۳۸۹/۱۰/۱۴
۵۶ بنیامین یارمند
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
ساخت پیل خورشیدی فعال شده با رنگ توسط پوشش های نانو ساختار مزو متخلخل دی اکسید تیتانیم به روش سل-ژل ایران - تهران ۶۸۶۴۹ ۳۸۹۱۰۰۵۰۶ ۱۳۸۹/۱۰/۱۴
۵۷ بنیامین یارمند
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
طراحی و ساخت پیل خورشیدی فعال شده با رنگ با استفاده از پوشش های نانو ساختار مزو متخلخل دی اکسید تیتانیم آلاییده با پالادیم به روش سل-ژل ایران - تهران ۶۸۶۵۳ ۳۸۹۱۰۰۵۰۴ ۱۳۸۹/۱۰/۱۴
۵۸ محسن صالحی دولابی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
تولید پوشش نانوکامپوزیت کروم-آلومینا از حمام کروم سه ظرفیتی به روش رسوب الکتریکی ایران - تهران ۶۸۷۴۲ ۳۸۹۱۰۰۹۱۰ ۱۳۸۹/۱۱/۲۳
۵۹ احمد رضا راعی نیاکی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
مهدیه ملک زاده
تولید آلیاژ نانوساختار و دما بالای سه جزیی مولیبدن-زیرکونیوم-تیتانیوم تی-زد-ام به روش متالورژی پودر ایران - تهران ۷۵۰۰۲ ۰۳۶۵۷۱ ۱۳۹۱/۲/۲۰
۶۰ مصطفی ملک جعفریان
سید خطیب الاسلام صدرنژاد

اردلان چایچی
ایران - تهران ۸۶۵۶۷ ۰۲۱۹۲۸ ۱۳۹۴/۶/۷
۶۱ سید خطیب الاسلام صدرنژاد
علیرضا توکلی نیشابوری
مرتضی ترابی
نانوباتریهای لیتیمی ایران - تهران ۸۶۶۴۴ ۰۲۱۹۸۱ ۱۳۹۴/۶/۱۷
۶۲

محمود چاهی

سید خطیب الاسلام صدرنژاد
میلاد سبزه پرور
معین ارضی

ایران - تهران

۹۱۲۹۱

۰۰۸۶۹۷

 ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

۶۳ اشکان سزا
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
سید محمد منتظری
محمد سلطانی نژاد
ساخت نانوکامپوزیت کربن نیترید/اکسید قلع از فرایند بازیافت سیم مسی روکش دار به کمک امواج مایکروویو با قابلیت گوگرد زدایی از فراورده های نفتی ایران - تهران ۹۶۷۱۶ ۰۲۸۳۸۵ ۱۳۹۷/۶/۲۰
۶۴ نفیسه حسن‌زاده یزدی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
روشی برای تولید ماده فعال کاتدی و باتری یون سدیم حاوی آن امریکا US۲۰۱۹ ۰۰۸۸۹۴۴A۱ ۱۳۹۸/۱/۱