|
جلد ۴، شماره ۲۲ (فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۶) شریف - صفحه ۶ مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
خبرنامه ها - دانشگاه صنعتی شریف
سه شنبه ، 26 فروردين 1376 ، 13:34

 

شریف - فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۶ - سال چهارم - شماره بیست و دوم (صفحه ششم)

 

4-22-6-1
4-22-6-2

 

شریف - فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۶ - سال چهارم - شماره بیست و دوم (صفحه هفتم)

 

4-22-7-1
4-22-7-2