|
مقاله در مجلات فارسی زبان مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
مقالات - مجله
پنجشنبه ، 16 ارديبهشت 1389 ، 15:24

مقاله در مجلات علمی

 

صفحات

سال

شماره

جلد

مجله

عنوان

نویسندگان

ردیف

۸۵-۹۸ ۱۳۶۲ - ۴۵ نشريه دانشکده فني، دانشگاه تهران چگونگي ذوب آهن اسفنجي در کوره هاي فولاد سازي سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد ۱
۴۶-۴۷ ۱۳۶۵ - - نشريه  اميرکبير طرح شبکه سراسري اطلاعات علمي و فني سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد ۲
۸۰-۸۳ ۱۳۶۵ - - نشريه  اميرکبير تحقیق و دانشگاه سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد ۳
۴۱-۵۵ ۱۳۶۶ - ۴۸ نشريه دانشکده فني، دانشگاه تهران فولاد آميخته : اهميت ، انواع و موارد مصرف سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد ۴
۲۲-۳۱ ۱۳۶۷ - - نشريه  اميرکبير زمينه هاي نو براي تحقيق در فولاد سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد ۵
۲۶-۳۳ ۱۳۶۷ ۳ - نشريه علمي و فني وزارت معادن و فلزات، (ويژه هفته معدن) ا نوع، شکل و تاثير ترکيبات گوگرد در فولاد سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد ۶
۴۵-۶۰ ۱۳۶۸ - ۴۹ نشريه دانشکده فني، دانشگاه تهران توليد فولاد ميکرو آلياژي واناديوم و نايوبيوم دار به روش غوطه ور سازي و بررسي خواص آن سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
سيد فرشيد کاشاني بزرگ
سعيد حشمتي منش
۷
۳۳-۴۴ ۱۳۶۸ - ۴۹ نشريه دانشکده فني، دانشگاه تهران کاربرد آهن اسفنجي در توليد چدن و فولاد سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
جليل وحدتي خاکي
محمد رضا ابو طالبي
۸
۸۷-۱۰۱ ۱۳۶۹ - ۵۰ نشريه دانشکده فني، دانشگاه تهران تاثير فسفر بر خواص فولاد کم کربن سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد ۹
۴۱-۵۵ ۱۳۶۹ ۱ ۱ مجله بين الملي مهندسي دانشگاه علم وصنعت ايران تاثير عوامل شيميائي و فيزيکي در فسفرزدايي و گوگرد زدايي از فولاد با افزايش سرباره آهکي و دمش گاز سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
فرزاد خمامي زاده
۱۰
۱۱۹-۱۲۶ ۱۳۶۹ - - نشريه اميرکبير تشويه و احياء کنسترات موليبدنت مجتمع مس سرچشمه کرمان سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
حميد کبيري قمي
حبيب الله دماوندي
مرتضي صمديان
۱۱
۴۵-۵۶ ۱۳۷۴ - ۵۶ نشريه دانشکده فني، دانشگاه تهران شبيه سازي فرايند ذوب و تصفيه مستقيم فولاد سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
عبدالرضا سيم چي
۱۲
۲۷-۵۱ ۱۳۷۴ - - نشريه دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد مکانيزمهاي کنترل کننده سرعت و روابط سينتيکي گوگرد زدائي آهن مذاب با انواع گوگرد زداها سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
غلامرضا نعمتي
۱۳
۳۸-۵۶ ۱۳۷۵ ۳۲ ۵۸ نشريه دانشکده فني، دانشگاه تهران تاثير رسوب نيتريدي و کربوسولفيدي تيتانيوم بر خواص فولادهاي کم آلياژي سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
اسدالله حراتي
۱۴
۲۴۰-۲۴۷ ۱۳۷۵ ۳۲ ۸ نشريه امير کبير بازدهي جذب تيتانيوم توسط فولاد ساده کربني سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
اسدالله حراتي
۱۵
۲۴-۳۱ ۱۳۷۵ ۱۹ ۲ نشريه فولاد توليد چدنهاي داکتيل با مقاطع ضخيم سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
حافظ احمدي
۱۶
۱۵-۱۹ ۱۳۷۵ ۱ ۱ نشريه کنگره سه جانبه نقش ارتباط با صنعت در برنامه ریزی آموزش عالی سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد ۱۷
۱۱۹-۱۳۴ ۱۳۷۶ ۲ ۹ مجله مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد بهينه سازي فرايند احياء مستقيم با گاز طبيعي در راکتورهاي تنوره دار با جريان بگشتي گاز اکسايش يافته عبدالرضا سيم چي
سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
۱۸
۵۷-۷۲ ۱۳۷۶ ۲ ۸ مجله بين المللي علوم مهندسي دانشگاه علم و صنعت ايران مورفولوژي و سينيتيک سولفيداسيون فولاد کم کربن توسط H2S و SO2 در ۸۲۳ تا ۹۲۳ کلوين محمود فرازپي
سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
۱۹
۲۴-۳۱ ۱۳۷۷ ۴۸ ۴ فولاد اثر فسفر بر بافت آنيلينگ و قابليت کشش عميق ورق هاي فولادي مصرفي در صنايع در اتومبيل سازي سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
حسين بيگي
۲۰
۱۳۹-۱۵۳ ۱۳۷۷ ۲ ۱۷ مجله مواد پيشرفته در مهندسي
ISSN Print Edition: 1025-2851 
خواص حافظه داري در آلياژ مس - روي - آلومينيوم سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
حميد احمديان
۲۱
۵۹-۶۴ ۱۳۷۸ ۶۴ ۲ نشريه دانشکده فني ، دانشگاه تهران سينتيک واکنش اکسید گوگرد با اکسید کلسیوم در دماي ۱۱۲۳ کلوین سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
محمود فرازپي
۲۲
۷۳-۸۶ ۱۳۷۹ ۲ ۱۱ مجله بين المللي علوم مهندسي دانشگاه علم و صنعت ايران شبیه سازی سينتيک  واکنشهای خوردگی سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
محمد رضا صالح
۲۳
۳۳-۴۳ ۱۳۸۰ ۳ ۱۲ مجله علوم مهندسي دانشگاه علم وصنعت ايران بانک اطلاعات سينتيک فرايندها: نرم افزار KDM سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
ابراهيم نجفي
۲۴
۴۴-۴۹ ۱۳۸۰ ۱۹ - مجله شريف، دانشگاه صنعتي شريف تاثير چرخه هاي حرارتي بر دماهاي تبديل و برگشت پذيري شکل در آلياژ حافظه دار Ti ٪ ۰/۰۵ ،Al ٪ ۲/۲۹ ،Zn ٪ ۲۷/۰۸ ،Cu ٪ ۶۹/۸۵ سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
حميد خرسند
عبدالرضا نانگير
۲۵
۱۱-۲۳ ۱۳۸۰ ۵ - مجله فني و مهندسي مدرس سينيتيک رسوب الکترليتي از کمپلکس ان بوتيل آمين در حلال آروماتيک آنيسول – فنانترون – TBABF4 سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
افروز برنوش
۲۶
۳۳۷-۳۴۸ ۱۳۸۰ ۷۳ ۳ نشريه دانشکده فني، دانشگاه تهران مکانيزم احياء کلرور مس از الکتروليت ان بوتيل آمين در نفتالين مذاب سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
افروز برنوش
محمد قرباني
۲۷
۱۵۵-۱۶۲ ۱۳۸۰ ۳ ۴ مجله پژوهشي حکيم طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي اسفنکتر مصنوعي الکترومکانيکي جهت پيشگيري از بي اختياري ادرار با استفاده از آلياژ حافظه دار محمد حسين نوربالا
حسن فلاح حسيني
رضا افضل زاده
سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
جلال بختياري
عليرضا عسگري
حميد رضا نادريان
مسعود کاولي حقيقي
۲۸
۳۴-۳۷ ۱۳۸۰ ۱۱ ۴ مهندسي متالورژي استخراج حلالي روي از محيط آبي حاوي اسيد سولفوريک توسط حلالهاي اورگانوفسفريک سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
اسکندر کشاورز علمداري
مهدي سليمي
زهرا مصحفي شبستري
مريم اکبري
۲۹
۴۶-۵۰ ۱۳۸۱ ۱۳ ۵ مهندسي متالورژي پارامترهاي موثر در استخراج نيکل توسط D2EHPA با اصلاح کننده TBP ابوالفضل اوحدي زاده
اسکندر کشاورز علمداري
زهرا مصحفي شبستري
مريم اکبري
سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
۳۰
۵-۱۰ ۱۳۸۱ ۱۴ - مهندسي متالورژي استخراج توام رنيوم و موليبدن از محلول غبار تشويه موليبدنيت بوسيله زغال فعال سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
سعيد جبار زارع
۳۱
۳۷-۴۹ ۱۳۸۱ ۲ ۲۸ مجله دانشکده فنی دانشگاه تبریز شبیه سازی سرعت واکنشهای گاز - جامد (فشرده) با استفاده از مدل مزت علی رسولی
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
۳۲
۲۹-۳۶ ۱۳۸۲ ۱۵ - مهندسي متالورژي اندازه گيري خاصيت حافظه داري در آلياژ ريختگي نايتينول و تاثير چرخه هاي حرارتي بر بازگشت کرنش سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
سيد تقي نعيمي
عليرضا نوري
۳۳
۱۰-۱۶ ۱۳۸۳ ۱۸ ۷ مهندسي متالورژي تاثير ميزان خم شدگي بر خواص بست حافظه دار براي اتصال استخوان سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
سيد تقي نعيمي
سيد مهدي فتحي
ناهيد حسن زاده نعمتي
۳۴
۲۷-۳۳ ۱۳۸۳ ۲ ۳۰ نشريه دانشگاه تبريز تاثير شرايط تفجوشي بر خواص آلياژ نايتينول سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
اميد لشکري
امير فرزادفر
۳۵
۱۸۱-۱۹۲ ۱۳۸۳ ۲ ۱ مجله مهندسي پزشکي زيستي تاثير خمش بر ابر کشساني و مورفولوژي چهار نوع سيم ارتودنسي تجاري از جنس نيکل – تيتانيوم سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
امير حسين توابي
سعيد قريشي
۳۶
۵۶-۶۳ ۱۳۸۴ ۲۰ ۸ مهندسي متالورژي تاثير ناخالصي هاي گازي بر ساختار ميکروسکوپي و سختي آلياژ حافظه دار نايتينول سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
سيد تقي نعيمي
ناهيد حسن زاده نعمتي
۳۷
۲۹-۳۸ ۱۳۸۴ ۲ ۲۴ نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران استحصال وانادیم از کاتالیست های مصرفی و سنگ معدن حاوی وانادیم، به عنوان مواد خام وانادیم دار قابل دسترس در ایران رسام بدیعی
سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
عباس جان زاده
آزیتا کتابچی
۳۸
۱۷۱-۱۷۹ ۱۳۸۵ ۲ ۲۴ مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ارزيابي مقايسه اي خصوصيات نيرو – خمش سيم هاي ارتودنسي نيکل - تيتانيم محمد با صفا
سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
سعيد قريشي
۳۹
۵۰-۵۶ ۱۳۸۵ ۲ ۹ مجله پژوهشي حکيم زيست سازگاري آلياژ نايتينول ساخت ايران سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
ناهيد حسن زاده نعمتي
پدرام بهلولي
بهنام اسلامي
۴۰
۹۳۳-۹۴۱ ۱۳۸۵ ۱۰۱ ۷ نشريه دانشکده فني، دانشگاه تهران ريزساختار و استحاله فازي در آلياژ پير شده نيکل - تيتانيوم غني از نيکل امير حسين توابي
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
سيروس عسگري
۴۱
۹۶۱-۹۶۸ ۱۳۸۵ ۱۰۱ ۷ نشريه دانشکده فني، دانشگاه تهران ترموديناميک جذب رنيوم توسط رزين آنيوني قوي سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
عليرضا محموديان
عباس رضوي منش
۴۲
۱۸-۱۴ ۱۳۸۶ ۲ ۴ فصلنامه تحقیق در علوم دندانپزشکی ارزیابی کوتاه مدت آزاد سازی عناصر و سمیت سلولی آلیاژهای پایه نیکل مورد استفاده در دندانپزشکی محمد علی صغیری
سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
علی محمد صغیری
مهرداد لطفی
نیلوفر بهرامیان
۴۳
۳۳-۲۷ ۱۳۸۶ ۲ ۱ فصل نامه علمی پژوهشی مهندسی مواد مجلسی ISSN:2008-1405 تعیین مناسب ترین محلول دفع یون های پررنات و مولیبدات در جدایش انتخابی رنیوم از زغال فعال سعید جبارزارع
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
کامران امینی
۴۴
۱۸-۱۳ ۱۳۸۶ ۱ ۱ فصل نامه علمی پژوهشی مهندسی مواد مجلسی ISSN:2008-1405 مورفولوژی و سینتیک فولاد ساده کربنی توسط سولفید هیدروژن در ۸۲۳ تا ۹۲۳ کلوین محمود فرازپی
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
۴۵
۳۴-۳۹ ۱۳۸۶ ۲۷-۲۸ - مهندسی متالورژی رسوب فیزیکی بخار حاصل از اشعه الکترون برای ایجاد لایه نازک آلیاژ نیکل - تیتانیوم روی ویفر سیلیکونی سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
محمد رضا شایق
۴۶
۱-۶ ۱۳۸۷ ۱ ۲ فصل نامه علمی پژوهشی مهندسی مواد مجلسی ISSN:2008-1405 سینتیک جذب آنیون پررنات توسط زغال فعال سعید جبارزاده
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
۴۷
۹-۱۳ ۱۳۸۷ ۳۰ - مهندسی متالورژی اثر تغییر درصد کربن آهن اسفنجی بر مصرف انرژی کوره قوس الکتریکی هومن فخر نبوی
سروش پرویزی
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
مهران خرم نیا
۴۸
۱۹۷-۲۰۴ ۱۳۸۸ ۲ ۴۳ نشريه دانشكده فني سينتيک تشويه پنتا اکسيد واناديم با کربنات سديم سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
فاطمه عسجدی
۴۹
۴۰-۲۹ ۱۳۸۸ ۱ ۲ مجله مواد مهندسي اثر پيري تحت نيرو بر سيم هاي ارتودنسي براي تغيير كاربري ٓانها به تقويت كننده هاي كامپوزيت فلز/ پليمر هوشمند ناهيد حسن زاده نعمتي
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
شايگان رياضتي
۵۰
۲۴-۲۷ ۱۳۸۸ ۹ ۳ مجله علوم و صنایع شیمیایی گام پارت سنتز نانو ذرات نیکل و اکسید نیکل بر مبنای روش آلی بدون سورفکتانت یاسر بهاری
داود حسینی
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
۵۱
۳۶۰-۳۵۳ ۱۳۸۸ ۴ ۱ مجله مواد مهندسي اثر انتی‌اکسیدان سیلیسیم بر روی رفتار اکسیداسیون دیرگدازهای منیزیا-گرافیت نرجس باقری
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
سارا مهشید
۵۲
۲۰-۱۷ ۱۳۸۸ ۱ ۱ مجله تحقیقات مواد نانوکامپوزیتی افزایش سختی و بهبود مقاومت به اشاعه ترک در قطعات زیرکونیا با نانومتری نمودن اندازه دانه ها به روش تف جوشی دومرحله ای سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
زهره رضوی حسابی
مهدی مظاهری
۵۳
۲۰۰-۲۰۶ ۱۳۸۹ ۴ ۲۸ مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بررسي امكان بازيابي خواص مكانيكي سيم مستعمل نيكل-تيتانيوم از طريق عمليات الكترومكانيكي ريحانه نقابت شيرازي
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
حسن علي شفيعي
مسعود رنگي
مسعود سيفي
محمدجواد خرازي فرد
۵۴
۲۲-۲۸ ۱۳۸۹ ۲۴ - فصلنامه صنایع مفتولی ایران بررسي خواص مکانیکی آلیاژ حافظه دار نایتینول متخلخل تولید شده به روش متالورژی پودر سروش پرویزی
حمیدرضا حفیظ پور
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
علی سنگ قطعه
مجید عباسی قرچه
پدرام مهدیزاده تهرانی
۵۵
۳۴-۲۷ ۱۳۹۰ ۲ ۵ فصل نامه علمی پژوهشی مهندسی مواد مجلسی ISSN:2008-1405 بررسي پارامترهای موثر بر سنتز نانو کامپوزیت تنگستن - مس به روش آسیابکاری مکانیکی و احیاء هیدروژنی التفات احمدی
مهدیه ملک زاده
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
۵۶
۱۸-۱۱ ۱۳۹۰ ۲ ۵ فصل نامه علمی پژوهشی مهندسی مواد مجلسی ISSN:2008-1405 اثر اصلاح شیمیایی سطح بر چسبندگی آلیاژ نیکل تیتانیوم برای ساخت بیو کامپوزیت فلز/پلیمر هوشمند ناهید حسن زاده نعمتی
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
محمد تقی خراسانی
۵۷
۲۲۹-۲۱۹ ۱۳۹۰ ۴ ۲۹ مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارزیابی عنصری سیم های نیکل تیتانیوم ارتودنسی در رابطه با خصوصیات خمش نیروی آنها اصغر عبادی فر
مهرناز مرادی نژاد
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
۵۸
۲۸-۲۳ ۱۳۹۱ ۱ ۳۱ مجله مواد پيشرفته در مهندسي ساخت و شناسايي نانوميله هاي دي اكسيد واناديم به روش هيدروترمال فاطمه عسجدی
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
۵۹
۹-۱ ۱۳۹۱ ۴ ۶ فصلنامه علمی پژوهشی فرٓايندهاي نوين در مهندسی مواد ISSN:2008-1405 تولید ترکیب نایتینول نانو ساختار با استفاده از فرایند آلیاژ سازی مکانیکی و نانو کریستالیزاسیون فاز آمورف شهریار اکبری نیا
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
سید علیرضا حسینی
فرزاد اکبری نیا
۶۰
۶۰-۵۳ ۱۳۹۱ ۲ ۱ مجله مواد و فناوری های پیشرفته بررسی ترموسینتیکی اکسیداسیون پودر نیترید آلومینیوم حمید عبدلی
حمید رضا فرنوش
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
۶۱
۱۲-۱ ۱۳۹۲ ۴ ۷ فصلنامه علمی پژوهشی فرايندهاي نوين در مهندسی مواد ISSN:2008-1405 توليد نانوفتوكاتاليست اکسید تیتانیوم به روش سُل‌ژل و لايه‌نشاني آن بر روي الياف طبيعي شیما حقیقت
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
۶۲
۵۹-۵۳ ۱۳۹۲ ۴ ۲ فصلنامه فرايندهاي نوين در ساخت و تولید لایه نشانی ترکیب کلسیم فسفاتی بر آلیاژ نایتینول متخلخل به منظور کاربردهای ارتوپدی ناهيد حسن زاده نعمتي
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
نگار افرا
۶۳
۸-۲ ۱۳۹۳ ۱ ۸ فصلنامه علمی پژوهشی فرٓايندهاي نوين در مهندسی مواد ISSN:2008-1405 توسعه عملکرد فتوولتائیک سلول خورشیدی رنگ‌دانه‌ای با استفاده از لایه نازک دی‌اکسید‌تیتانیوم مزومتخلخل دوپ‌شده با لیتیوم مهرداد حسین‌بر
سيد‌خطيب‌الاسلام صدرنژاد
شروین دانشور
۶۴
۴۰-۲۹ ۱۳۹۳ ۲ ۸ فصلنامه علمی پژوهشی فرٓايندهاي نوين در مهندسی مواد ISSN:2008-1405 ساخت ايمپلنت حافظه دار متخلخل دندان از جنس آلياژ NiTi به روش متالورژي پودر شهریار اکبری‌نیا
سید علیرضا حسینی
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
۶۵
۱۱۲-۱۰۱ ۱۳۹۳ ۶۸ ۲ مجله علوم و فنون هسته ای  مطالعه ترمودینامیکی فرایند ساخت شیشه های سربی رفیع علی رحیمی
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
۶۶
۵۲-۴۱ ۱۳۹۳ ۱ ۲۶ نشریه مهندسي مواد و متالورژی
2008-7462
بازدهی جریان پالسی در فرآیند پوشش‌دهی نانوذرات طلا از محلول دی‌سیانورات پتاسیم پریسا وحدت خواه
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
۶۷
۵۲-۴۱ ۱۳۹۳ ۲ ۳۳ مجله مواد پيشرفته در مهندسي
ISSN Print Edition: 1025-2851
رفتار مکانيکی آلياژ نيکل - تيتانيم متخلخل ساخته شده به روش سنتز احتراقی حجمی برای استفاده در جراحی استخوان سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
شاهین کتیرایی
۶۸
۱۰۱-۱۰۹ ۱۳۹۶ ۳ ۳۶ خواص ساختاری و فیزیکی پوشش‌های نازک نانوکامپوزیتی دی‌اکسید تیتانیم: نانولوله کربنی سنتزشده به‌روش سل‌-ژل غوطه‌وری به‌منظور استفاده در سلول خورشیدی رنگ‌دانه‌ای‌ شروین دانشور
سيد‌خطيب‌الاسلام صدرنژاد
۶۹
۷۹-۶۹ ۱۳۹۷ ۲ ۳۷ نانومیله های نانوبرگ دار شده دی اکسید تیتانیم دوفازی به منظور استفاده در کاربردهای فتوالکتروشیمیایی شروین دانشور
سيد‌خطيب‌الاسلام صدرنژاد
۷۰
۴۹-۴۶ ۱۳۹۷ ۲۱۰ - دارورسانی هدفمند از ایمپلنت های بافت سخت با پوشش‌های دولایه نانولوله‌های اکسید تیتانیوم و نانوریسمان‌های پلیمری متخلخل سيد‌خطيب‌الاسلام صدرنژاد
آیلار اسلامی‌ساعد
زهره ریاحی
۷۱
۱۰۱-۱۱۰ ۱۳۹۷ ۱ ۳۰ توسعه عملکرد فتوولتائیک سلول خورشیدی رنگ دانه‌ای با به‌کارگیری فتوآند نانوکامپوزیتی دی‌اکسید تیتانیم: نانولوله کربنی شروین دانشور
سيد‌خطيب‌الاسلام صدرنژاد
۷۲
۱۱۴-۱۰۵ ۱۳۹۷ ۴ ۲۶ استنت جذب شونده نانو هیبریدي بر پایه آلیاژ منیزیم و با قابلیت رهایش کنترل شده دارو براي درمان آترواسکلروز عروق کرونري قلب  سيد‌خطيب‌الاسلام صدرنژاد
اصغر صادق‌آبادی
آزاده آصف‌نژاد
ناهید حسن‌زاده نعمتی
۷۳
۴۷-۴۲ ۱۳۹۸ ۲۱۶ - انواع استنت‌هاى قلبى‌ـ‌عروقى و معرفى استنت جذب‌‌شونده نانوهیبریدى بر پایه آلیاژ منیزیم با قابلیت رهایش کنترل‌شده دارو به‌عنوان راه‌ حل جدیدى براى درمان آترواسکلروز عروق کرونرى قلب سيد‌خطيب‌الاسلام صدرنژاد
اصغر صادق‌آبادی
آزاده آصف‌نژاد
ناهید حسن‌زاده نعمتی
۷۴
۵۱-۴۸ ۱۳۹۸ ۲۱۹ - تأثیر زیست فعال‌سازى آلیاژ نیکل-تیتانیوم 
بر سلول‌هاى
MDA-MB231 براى کاربرد در ایمپلنت بافت سخت ستون فقرات
یاسمن رشتیانی
سيد‌خطيب‌الاسلام صدرنژاد
۷۵
۵-۱ ۱۳۹۸ ۵۴ ۱۵ ساخت نانو الیاف مس خالص با اسپاترینگ محیط فعال برای الکترود شفاف سید محمد جواد نیکزاد
سید محمد مهدوی
سيد‌خطيب‌الاسلام صدرنژاد
۷۶
۴۳-۳۸ ۱۳۹۸ ۲۲۲ - استفاده از بیومتریال کربنى در دریچه هاى مکانیکى قلب اصغر صادق‌آبادی
سيد‌خطيب‌الاسلام صدرنژاد
مسعود قاسمی
آزاده آصف‌نژاد
ناهید حسن‌زاده نعمتی
۷۷
۷-۱ ۱۳۹۸ ۴ ۸ مقایسه نانوورقه‌های کربن نیترید سنتز شده به دو روش حرارتی و اولتراسونیکی- حرارتی (ترکیبی) محمدرضا کبیریان
احمد صالحی
سيد‌خطيب‌الاسلام صدرنژاد
۷۸
۹-۲ ۱۳۹۸ ۴ ۱۶ سنتز نانوکامپوزيت نیتريد کربن گرافیتی- هماتیت برای استفاده در درمان سرطان نوید قانع
نغمه پورزائر
سيد‌خطيب‌الاسلام صدرنژاد
۷۹
Online ۱۳۹۸ - - نانوکامپوزیت مغناطیسی فریت کبالت/اکسیدگرافن احیاء شده برای تجزیه فتوکاتالیستی آلاینده های آلی سيد‌خطيب‌الاسلام صدرنژاد
مریم پورتقی
۸۰
۴۸ - ۳۵ ۱۳۹۹ ۲ - ۱ ۳۹ سنتز نانوذرات روي/ اکسید روي با روش تخلیه الکتریکی در محیط آب مقطر و گاز آرگون تهمینه رجبی
محیا واحدي
سيد‌خطيب‌الاسلام صدرنژاد
۸۱
۱۰ - ۱ ۱۳۹۹ ۱ ۹ بهينه سازي ميزان ليتيوم مازاد در ماده فعال كاتدي با تركيب NMC در حالت غيراستوكيومتري بر روي عملكرد باتري يون ليتيومي احد طلوعی
علی کفلو
سيد‌خطيب‌الاسلام صدرنژاد
۸۲
۱۴ - ۱ ۱۴۰۰ ۳ ۲۹ سیر تکاملی و آینده استنت‌هاي کرونري زیست جذب پذیر اصغر صادق‌آبادی
سيد‌خطيب‌الاسلام صدرنژاد
ناهید حسن‌زاده نعمتی
آزاده آصف‌نژاد
مسعود قاسمی
۸۳
۴۵ - ۶۲ ۱۴۰۰ ۴ ۲۹ تأثیر خوردگی منیزیم بر سینتیک رهایش داروي اورولیموس در استنت کرونري قابل جذب نانوهیبریدي اصغر صادق‌آبادی
سيد‌خطيب‌الاسلام صدرنژاد
آزاده آصف‌نژاد
ناهید حسن‌زاده نعمتی
۸۴
۲۱ - ۱۳ ۱۴۰۱ ۱ ۳۸-۳


بررسی محاسباتی رفتار مکانیکی استنت آلیاژ هوشمند تحت بارگذاری محوری برای کاربرد در عروق محیطی

فردین نعمت زاده
سيد‌خطيب‌الاسلام صدرنژاد مجید سید صالحی
۸۵
۲۸ - ۱۹ ۱۴۰۰ ۴۹ ۱۷


ایجاد پوشش نانوذرات نقره/هیدروکسی‌ آپاتیت/بتاتری‌کلسیم‌ فسفات بر تیتانیم به روش سل-ژل

بی‌بی راه‌ نجات
ناهید حسن‌زاده نعمتی
سيد‌خطيب‌الاسلام صدرنژاد
محمد‌علی شکرگزار
۸۶
۶۹-۷۹ ۱۴۰۱ ۱ ۱۱ سنتز فوم نیکل متخلخل به روش اندودکاري شیمیایی زیرآیند بسپاري و رسوبدهی معصومه ظفردعاگو
سيد‌خطيب‌الاسلام صدرنژاد
۸۷
۲۰۲۳-۲۰۳۲ ۱۴۰۱ ۳ ۹ آناهیتا کاکاوند
سيد‌خطيب‌الاسلام صدرنژاد
۸۸
۳۷-۵۰ ۱۴۰۲ ۳ ۱۷ تاثیر هندسه بافت سطحی لیزری و حجم قطره بر زاویه تماس با زیرلایه Ti6Al4V

غلامرضا دباغ
سيد‌خطيب‌الاسلام صدرنژاد

شجاع رضوی
امیرعباس نوربخش
ناهید حسن‌زاده نعمتی

۸۹