|
طراحی راکتور برای تولید مواد - سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ ترم دوم مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
دروه های ارائه شده - دکترا
شنبه ، 14 فروردين 1389 ، 16:00

طراحی راکتور برای تولید مواد

سال تحصيلي ۸۹-۱۳۸۸ ترم دوم

eaf reactor

درس دکترا


عناوین:

  • انواع راکتور: تک باره ناپیوسته، مخلوط شونده پیوسته، جریان توپی (لوله ای) ، بستر پرشده
  • طراحی مهندسی
  • طراحی راکتور هم دما
  • طراحی راکتور غیر هم دما
  • دیاگرام های جعبه ای
  • افزایش مقیاس
  • تحلیل و کنترل سامانه های فرایندی
  • مثال های کاربردی

 

Coulson

   J. M. Coulson and J. F. Richardson, "Chemical Engineering", Vol. 3, Third Edition, Chemical and Biochemical

   Reactors and Process Control, Eds.: J.F. Richardson and D.G. Peacock, Pergamon, Elsevier, (1994), ISBN

   0-08-041002-2.

Levenspiel

  O. Levenspiel, "Chemical Reaction Engineering", 3rd Edition, Wiley, (1998), ISBN 978-0471254249.

No Image

  J.M. Douglas, "Process Dynamics and Control", Vols. 1 and 2, Englewood. Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1972.