|
پدیده های نفوذ در سیستم های بیولوژیکی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
دروه های ارائه شده - دکترا
جمعه ، 26 مهر 1392 ، 20:15

پدیده های نفوذ در سیستم های بیولوژیکی

 

سال تحصيلي ۹۳-۱۳۹۲ ترم اول

 

Diff in blood

درس دکترا

 

عناوين:

•    نفوذ و همرفتی
•    نفوذ از غشاء سلولی
•    انتقال فعال و غیر فعال
•    جريان جرم در دستگاه گردش خون
•    جذب مواد غذايي
•    سرعت واکنش های بيولوژيکی
•    نقش آنزيم
•    مدل هسته کوچک شونده
•    مدل تبديل فزاينده
•    انتقال جرم بين فازها
•    مثال های عملی
•    مراجع:

Levenspiel

 
   O. Levenspiel, "Chemical Reaction Engineering", 3rd Edition, Wiley, (1998), ISBN 978-0471254249.

kinetics-f

 
 
S.K. Sadrnezhaad, "Kinetic Processes in Materials Engineering and Metallurgy", Amirkabir Publishers, (2008), ISBN 0-72008-1.
سید خطيب الاسلام صدرنژاد، "فرايندهاي سينتيكي در مهندسي مواد و متالورژي"، ويرايش سوم، موسسه انتشارات اميركبير،(۱۳۸۷)، شابك ۱-۷۲۰۰۸-۰

Szekely

  Julian Szekely, James W. Evans and Hong Yong Sohn "Gas-Solid Reactions", Academic Press, New York, (1976), ISBN
  0-12-680850-3.