|
سینتیک پیشرفته مواد - سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ ترم دوم مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
دروه های ارائه شده - کارشناسی ارشد
شنبه ، 14 فروردين 1389 ، 17:59

سينتيك پيشرفته در مواد

 

سال تحصيلي ۸۹-۱۳۸۸ ترم دوم

 

kinetics cell

درس كارشناسي ارشد


عناوين:

 • قانون عمل جرمي، نفوذ و همرفت
 • مدل هسته كاهنده
 • مدل تبديل پيشرو
 • سرعت واكنش هاي الكتروشيميايي
 • جوانه زني و رشد
 • انتقال جرم بين فازها
 • احياي مستقيم سنگ آهن
 • گاززدايي از فولاد مذاب
 • مثال هاي كاربردي
 •  

  Levenspiel

     O. Levenspiel, "Chemical Reaction Engineering", 3rd Edition, Wiley, (1998), ISBN 978-0471254249.

  kinetics-f

   
  S.K. Sadrnezhaad, "Kinetic Processes in Materials Engineering and Metallurgy", Amirkabir Publishers, (2008), ISBN 0-72008-1.
  سید خطيب الاسلام صدرنژاد، "فرايندهاي سينتيكي در مهندسي مواد و متالورژي"، ويرايش سوم، موسسه انتشارات اميركبير،(۱۳۸۷)، شابك ۱-۷۲۰۰۸-۰

  Szekely

    Julian Szekely, James W. Evans and Hong Yong Sohn "Gas-Solid Reactions", Academic Press, New York, (1976), ISBN
    0-12-680850-3.