|
اخبار ورزشی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
خبرنامه ها - دانشگاه صنعتی شریف
يكشنبه ، 14 آبان 1374 ، 18:01

شریف - آذر ۱۳۷۴ - سال سوم - شماره چهاردهم (صفحه ششم)

3-14-6-1

3-14-6-2