|
پسا دکترا مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
پایان نامه - Post Doc
سه شنبه ، 7 بهمن 1399 ، 14:22

 

دستاورد

تاریخ خاتمه

تاریخ شروع

محل اجرا

عنوان برنامه

اسم پژوهشگر

ردیف

A. Amirjani and S.K. Sadrnezhaad, “Computational electromagnetics in plasmonic nanostructures”, Journal of Materials Chemistry C, 2021, 9, No. 31, pp 9791-9819

A. Amirjani, K. Salehi, S.K. Sadrnezhaad, “Simple SPR-based colorimetric sensor to differentiate Mg2+ and Ca2+ in aqueous solutions”, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2022, 208, 120692

A. Amirjani, P. Zamanpour Abyaneh, P. Azaripoor Masouleh, S.K. Sadrnezhaad, “Finite and Boundary Element Methods for Simulating Optical Properties of Plasmonic Nanostructures”, Plasmonics   (2022)

A. Amirjani, P. Kamani, H,R. Madaah Hosseini, S.K. Sadrnezhaad, “SPR-based assay kit for rapid determination of Pb2+”, Analytica Chimica Acta, Vol. 1220 (8 August 2022) 340030

۰۱/۱/۳۱ ۹۹/۶/۱ دانشگاه صنعتي شريف
دانشکده مهندسي و علم مواد
طراحی نانوحسگرهای نوری مبتنی بر برهمکنش نور با نانوساختارهای پلاسمونیک: جنبه‌های علمی و کاربردی امیرمصطفی امیرجانی ۵

S. Fazeli, S.K. Sadrnezhaad, “Molecular dynamics simulation of plastic deformation and interfacial delamination of NiTi/Ag bilayer by cyclic-nanoindentation: Effects of crystallographic orientation of substrate”, Computational Materials Science, 168, 2019, 229-245

S. Fazeli, M.R. Izadifar, J.S. Dolado, A. Ramazani, S.K. Sadrnezhaad, “Atomistic study of the effect of crystallographic orientation on the twinning and detwinning behavior of NiTi shape memory alloys”, Computational Materials Science, Vol. 203, (2022) 111080

۹۷/۸/۱ ۹۶/۸/۱ دانشگاه صنعتي شريف
دانشکده مهندسي و علم مواد
بررسي اثرات باز دارنده هاي آلي بر روي خوردگي آلومينيوم در محيط اسيدي با روشهاي محاسبات مكانيك كوانتومي AB INTIO سیده سارا فاضلی ۴
S. Hatami, O. Akhavan, S.K. Sadrnezhaad, M.M. Ahadian, M.M. Shirolkar, H.Q. Wang, “Curcumin-reduced graphene oxide sheets and their effects on human breast cancer cells”, Materials Science and Engineering C, 55, 2015, 482–489 ۹۳/۶/۳۱ ۹۲/۷/۱ دانشگاه صنعتي شريف
دانشکده مهندسي و علم مواد
ترموديناميك استخراج همزمان رنيوم و موليبدن توسط حلال آلي TBPاز محلول اسید سولفوریک شادی هاتمی ۳
R. Ahmadi, S.K. Sadrnezhad, R.N. Zangeneh, M.A. Oghabian, “Kinetics of oxygen adsorption on ZnS nanoparticles synthesized by precipitation process”, Materials Science-Poland, 34(2), 2016, 260-265 ۹۲/۶/۱ ۹۲/۲/۱ دانشگاه صنعتي شريف
دانشکده مهندسي و علم مواد
سنتز و استفاده از نانوذرات "هسته/پوسته" با ساختار "آهن/اکسید آهن" با مغناطش اشباع بالا برای تشخیص و درمان بافت های سرطانی رضا احمدی ۲
S. Tabatabaei and S.K. Sadrnezhaad, “Facile synthesis of mono-disperse thermally immiscible Ag-Ni alloy nanoparticles at room temperature”, Bulletin of Materials Science,  37(6), 2014, 1447-1452 ۹۲/۶/۱ ۹۱/۱۱/۱ دانشگاه صنعتي شريف
دانشکده مهندسي و علم مواد
روش آزمایشگاهی تهیه نانوذرات آلیاژی نیکل-نقره سیده سالومه طباطبایی ۱