|
پدیده های انتقال در مهندسی مواد - سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ فرستادن به ایمیل
دروه های ارائه شده - کارشناسی
شنبه ، 14 فروردين 1389 ، 15:59

پدیده های انتقال در مهندسی مواد

سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ ترم دوم

blackbody

درس کارشناسی

عتوان:
  • هدایت
  • همرفت
  • تابش
  • نفوذ
  • ویسکوزیته
  • معادله پیوستگی
  • توزیع سرعت
  • معادله ناویه - استوکس
  • کاربردهای پدیده های انتقال در سیستم های مواد

 

Geiger

D.R. Poirier and G. H. Geiger, "Transport Phenomena in Materials Processing", Minerals, Metals, & Materials Society, (1998), ISBN 978-0873392723.

Gaskel

D.R. Gaskell, "Introduction to Transport Phenomena in Materials Engineering", Prentice Hall, (1991), ISBN 978-0023407208.

fuel-e

سید خطیب الاسلام صدرنژاد و احمد کرمانپور، سوخت و انرژی، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، (۱۳۸۶)، شابک ۹-۷۲-۶۳۷۹-۹۶۴.

 

آموزش