|
ترمودینامیک و سینتیک مواد - سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ ترم دوم مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
دروه های ارائه شده - دکترا
شنبه ، 14 فروردين 1389 ، 13:33

ترمودینامیک و سینتیک مواد

سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ ترم دوم

themodynamics

درس دکترا

 

عناوین:


  • قوانین ترمودینامیک و کاربرد آن ها در سیستم های مواد
  • محلول ها و آلیاژها
  • دیاگرام های فاز  یک جزئی، دو جزئی و سه جزئی
  • قانون عمل جرم
  • قوانین فیک و کاربرد آن ها
  • مدل های سینتیکی
  • استحاله های فازی
  • مثال های کاربردی

 

Aron

   J.S. Arons, H. Kooi and K. Sankaranarayanan, "Efficiency and Sustainability in the Energy and Chemical Industries:

   Scientific Principles and Case Studies", CRC Press, (2004), ISBN 978-0824708450.

kinetics-e

S.K. Sadrnezhaad, "Kinetic Processes in Materials Engineering and Metallurgy", Amirkabir Publishers, (2008), ISBN 0-72008-1. 
سید خطيب الاسلام صدرنژاد، "فرايندهاي سينتيكي در مهندسي مواد و متالورژي"، ويرايش سوم، موسسه انتشارات اميركبير،(۱۳۸۷)، شابك ۱-۷۲۰۰۸-۰

AA300

  C.H.P. Lupis, "Chemical Thermodynamics of Materials", Elsevier Science Ltd, (1983), ISBN 978-0444007797.