|
این سایت؟

این سایت؟
ارزشمند
187  67.8%
مفید
47  17%
نیازمند توسعه
17  6.2%
بی ربط
15  5.4%
ناقص
5  1.8%

تعداد آرا  :  276
اولین رای  :  دوشنبه ، 17 مهر 1385 ، 16:31
آخرین رای  :  دوشنبه ، 5 دی 1401 ، 13:52